image image image

Delivery program

We deliver all kinds of OEM spares for H. CEGIELSKI – SULZER main/auxiliary engines, H. CEGIELSKI - MAN B&W main/auxiliary engines and air compressors, turbocharger spares, pumps, separators, filters, electrical and electronical equipment spares, fittings, hydraulic devices and many more.

Stock

SUBMARINE Ship’s Technical Service owns a large stock of OEM spares for H. Cegielski – Sulzer and H. Cegielski – MAN B&W main and auxiliary engines.

Fast delivery

Considerable stock level enables us to secure immediate deliveries of all kinds of items.

  • Delivery program
  • Stock
  • Fast delivery

Polityka cookies

Plik cookie to krótki tekst wysy?any do Twojej przegl?darki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc) przez stron? WWW, któr? odwiedzasz. Pozwala on zapami?ta? witrynie takie informacje, jak preferowany j?zyk czy inne ustawienia.
Na naszej witrynie korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies - w?asnych i zewn?trznych.
W?asne s? plikami cookies sesyjnymi, które wykorzystujemy w celu zapewnienia sesji u?ytkownika w serwisie oraz optymalizacji i zwi?kszenia wydajno?ci witryny. Wygasaj? one z chwil? opuszczenia naszej strony WWW.
Cookies zewn?trzne wykorzystujemy w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po?rednictwem narz?dzi analitycznych Google Analytics (Google Inc z siedzib? w USA)

Je?eli uwa?asz, ?e obecno?? plików cookie narusza Twoj? prywatno??, mo?esz w ka?dej chwili je wy??czy? albo tylko dla naszej witryny WWW albo w ogóle dla wszystkich po??cze? z Twojej przegl?darki internetowej.

Microsoft Internet Explorer

W menu "Narz?dzia" wybierz "Opcje internetowe", a w nich zak?adk? "Prywatno??".
Suwakiem mo?esz regulowa? ogólny poziom prywatno?ci albo przyciskiem "Witryny" zarz?dza? ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Mozilla Firefox

W menu "Narz?dzia" wybierz "Opcje" i w nich zak?adk? "Prywatno??".
Przegl?darka pozwala zaznaczy?, ?e nie chcesz by? ?ledzony w ogóle oraz pozwala na usuni?cie pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Chrome

W menu przegl?darki wybierz "Narz?dzia" a potem "Wyczy?? dane przegl?dania...". Oprócz mo?liwo?ci czyszczenia poszczególnych plików cookie, znajduje si? tam przycisk "Wi?cej informacji", który daje dost?p do szczegó?owych ustawie? dotycz?cych prywatno?ci.

Opera

Przyciskiem "Opera" nale?y otworzy? menu i wybra? opcj? "Ustawienia" i "Wyczy?? histori? przegl?dania...".
Oprócz mo?liwo?ci skasowania istniej?cych plików cookie, jest tam te? przycisk "Zarz?dzaj ciasteczkami..." prowadz?cy do zaawansowanych ustawie? dla poszczególnych stron WWW.

Safari

W menu przegl?darki "Safari" wybierz "Preferencje", a nast?pnie zak?adk? "Prywatno??". Znajduj? si? tu wszystkie opcje dotycz?ce plików cookies.

Smartfony oraz tablety

Ka?dy model smartfonu czy tabletu mo?e t? funkcj? obs?ugiwa? w inny sposób. Nale?y zapozna? si? z opcjami dotycz?cymi prywatno?ci w Twoim urz?dzeniu mobilnym korzystaj?c z dokumentacji dostarczonej z urz?dzeniem.

H. CEGIELSKI – SULZER

auxiliary engines:
S20D; S20H; S20U; AL20/24; AL20D; AL20R; AL20H; AL25/30;
ASL 25/30; ASL25D; ASL25H; ATL25D; ATL 25H; ATL25RWHFO; AV25/30; ASV25/30; ASV25H; ATV25H; ATV25/30; etc.

H. CEGIELSKI – SULZER

main engines:
RTA48T; RTA48TB; RTA58; RTA58T; RTA62; RTA 62U; RTA72; RTA72U; RTA76; RTA84; RTA84C; RND 68; RND68M; RND76; RND76M; RND 90; RND90M; RL56; RL66; RL76; RL90; RD68; RD76; RD90; etc.

H. CEGIELSKI - MAN B&W

main and auxiliary engines:
L16/24; L28/32H; L23/30H; L35MC; L50MC; L67GF; etc.